Wettelijke Mededeling

JURIDISCHE VERKLARING

Door deze site te bezoeken, verklaart u zich akkoord met volgende juridische verklaring.

Het bedrijf
Dit is de website van Naaimachine-Kliniek® van vennootschappen volgens de Belgische wet, met de volgende zetels
Braspennincx bvba, Eethuisstraat 58, 2170 Merksem met ondernemingsnummer BE0425 564 536
Vibar bvba, Cogelsplein 38, 2100 Deurne met ondernemingsnummer BE0848 568 569

Auteursrecht en rechten van de producent van een databank
Deze website omvat een creatie die beschermd is door het auteursrecht, en een databank waarvoor Naaimachine-kliniek of zijn zusterondernemingen het auteursrecht en de rechten als producent hebben. Alle teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, film, grafische en andere elementen van deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Het kopiëren, aanpassen, wijzigen, vertalen, schikken, meedelen aan het publiek, lokaliseren of elke andere benutting van deze website of een deel ervan, in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen, elektronisch, mechanisch of op andere wijzen, is ten strengste verboden, behalve na voorafgaande schriftelijke toelating vanwege Naaimachine-Kliniek®

Handelsmerken en handelsnamen
Alle benamingen, logo’s en andere symbolen van Naaimachine-Kliniek® of zijn zusterondernemingen zijn handelsmerken en/of handelsnamen die door de wet zijn beschermd. Naaimachine-Kliniek® verbiedt ten stelligste het gebruik van deze of gelijkaardige symbolen, behalve na voorafgaande schriftelijke toelating vanwege Naaimachine-Kliniek®.

Aansprakelijkheid voor inhoud
Naaimachine-Kliniek® stelt alles in het werk om nauwkeurige, volledige en actuele informatie aan te bieden, maar deze site, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud, het materiaal, de informatie en de software die via de site ter beschikking wordt gesteld, wordt aan de gebruiker “zonder meer” aangeboden en zonder enigerlei expliciete of impliciete garanties of verklaringen.
De toegang tot en het gebruik van deze site en de daarin aangeboden informatie gebeuren op het risico van de gebruiker.
Naaimachine-Kliniek® wijst alle aansprakelijkheid af voor schade, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, gevolg- en speciale schade waarvan wordt beweerd dat ze veroorzaakt is door of in verband met de toegang tot en/of het gebruik van deze site of de afwezigheid van specifieke informatie.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld mag niets op deze website worden beschouwd als een onderdeel van de verkoopvoorwaarden van Naaimachine-Kliniek®.
Naaimachine-Kliniek® kan de werking van alle delen van deze website gelijk wanneer in eigen beslissing en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en/of stopzetten. Naaimachine-Kliniek® is op geen enkele manier verplicht deze site te actualiseren.
Naaimachine-Kliniek® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het bestaan van websites van derden waarnaar hyperlinks worden gemaakt. De koppeling naar deze websites gebeurt op het eigen risico van de gebruiker.

Rechtsgebied
Alle aanspraken of rechtszaken met betrekking tot deze site of het gebruik ervan vallen onder de wetten van België.